หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยินดีให้บริการ
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "
วิสัยทัศน์ ทต.นาโยงเหนือ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานเทศบาล ให้สอดคล้องกับผังเมือง
  เร่งรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
  พัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาล ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
  จัดหา พัฒนา บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   
แนวทางการพัฒนา
  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดกลวิธีดำเนินงานด้านการตลาด ของธุรกิจชุมชน
  จัดหาแหล่งทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  สร้างระบบเครือข่ายในการผลิต และการหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพในชุนชน
  สนับสนุน และส่งเสริมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพในชุมชน
  ปรับปรุง และพัฒนาเขตเทศบาล ให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทุกระดับ
  ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นหรือของชาติ โดยสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเทศบาลเป็นผู้จัดการเอง
  ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม และสนับสนุนประชาชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติหรือท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนการด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   
แนวทางการพัฒนา
  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการในชุมชน
  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับแหล่งน้ำของชุมชน
  จัดของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและการปรับปรุงภูมิทัศน์
  จัดทำโครงการจัดซื้อหรือจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
   
แนวทางการพัฒนา
  สร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
  สนับสนุนการจัดบริการของสถานี และหน่วยแพทย์อาสาให้ครอบคลุมมากขึ้น
  รณรงค์ส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
  ส่งเสริมประสานงาน ประชาสัมพันธ์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดระดับครอบครัว สถานศึกษา
  ให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้
  จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ชุมชนทุกระดับ
  จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกวัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเมือง การบริหาร
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ และสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
  ปรับปรุงขั้นตอน และระเบียบทางราชการที่ซับซ้อน ไม่ให้เกิดความล่าช้า
  จัดอบรมสัมนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในหน้าที่ และการปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ
  จัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
  จัดสร้างสถานธนานุบาลและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
  จัดซื้อหรือจัดหารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ รถตรวจการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข
   
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับกลุ่มออาชีพในชุมชน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  สนับสนุนการจัดการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์ : 075-299-254 โทรสาร : 075-299-369
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 704,966 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-260-8419
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10